Privacybeleid

De gemeente Hollands Kroon verwerkt via deze website persoonsgegevens. Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en passen onze manier van werken steeds aan op basis van nieuwe inzichten op het gebied van privacy. Wanneer uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, kunt u erop vertrouwen dat deze gegevens door ons beveiligd worden tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hollands Kroon verkrijgt via de website fotografeer.hollandskroon.nl. Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Hollands Kroon omgaat met persoonsgegevens die zij via deze website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens voldoet Hollands Kroon aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van inwoners te beschermen. Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als deze relevant zijn voor het overeengekomen doel. Daarom zijn we in het algemeen terughoudend met de verwerking van persoonsgegevens. Wij zoeken altijd naar de balans tussen noodzakelijke gegevensverwerking vanuit onze maatschappelijke opgave, en wettelijke taken en de borging van uw privacy.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hollands Kroon verwerkt persoonsgegevens over u als inwoner of bezoeker omdat u deze gegevens aan ons verstrekt via deze website fotografeer.hollandskroon.nl. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via deze website:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

Hoe gaat Hollands Kroon om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor de fotowedstrijd op fotografeer.hollandskroon.nl en daarna voor het gebruik van uw foto’s als auteursrechthebbende. De manier waarop wij uw beelden gebruiken vindt u in de voorwaarden van de fotowedstrijd, ook te vinden op deze website.

Bewaartermijn
Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Hollands Kroon verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor het kiezen en bekendmaken van de prijswinnaars, en het gebruik van de foto’s, zoals vermeldt in de voorwaarden van de fotowedstrijd.

Beveiliging
Informatiebeveiliging speelt een zeer grote rol bij het veiligstellen van de gegevens die wij verwerken. Privacygevoelige gegevens worden altijd beveiligd, uitgewisseld en verwerkt via speciale daartoe bestemde koppelingen en verbindingen. Daarnaast staat onze Cloud omgeving in een beveiligd datacentrum wat de kans op uitval en het verliezen van verbindingen en data minimaliseert. Alle gegevens zijn alleen toegankelijk als men daartoe bevoegd is. Dit wordt gerealiseerd door verschillende authenticatiemethodes.

Hollands Kroon neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. De informatiebeveiligingsorganisatie van Hollands Kroon houdt de wet- en regelgeving hiervan bij en borgt dat deze wordt toegepast.

Wanneer melden wij een datalek?
Wat doet Hollands Kroon als er persoonsgegevens zijn vrijgekomen, gewijzigd of vernietigd zonder dat dit de bedoeling is? In dit geval spreken wij van een datalek. Wij zijn dan verplicht om een melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP geeft aan dat afhankelijk van de situatie en bepaalde criteria, de betrokkenen personen wel of niet ingelicht hoeven te worden. Omdat wij veel waarde hechten aan de privacy en veiligheid van inwoners, lichten wij bij Hollands Kroon de betrokkenen altijd in, of dit nu verplicht is of niet.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek digitaal indienen via DigiD. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Via deze link kunt u een verzoek indienen: Verzoek rechten betrokkene AVG.

Wij reageren op uw verzoek in ieder geval binnen 4 weken. Vervolgens kunt u ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek moet aangeven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek reageren wij in ieder geval binnen 4 weken. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u te identificeren. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over privacy en uw privacy rechten kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze uitgangspunten nog eens toegelicht

  • Uw gegevens zijn beveiligd tegen diefstal, verlies of verkeerd gebruik.
  • Wij zijn transparant over de gegevens die worden verwerkt.
  • Het verwerken van gegevens doen we altijd met zorgvuldigheid en discretie.
  • Wij houden ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en voeren deze ook uit.

Vragen?
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u aanvullende vragen heeft over deze privacyverklaring en/of andere dienstverlening. U kunt via ons contactformulier op hollandskroon.nl uw vraag stellen. Wij helpen u dan graag verder.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Hollands Kroon gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op fotografeer.hollandskroon.nl wordt geplaatst. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.